Algemene voorwaarden

 Algemene voorwaarden Dutch Frogs v.o.f.

Via deze link kunt u de voorwaarden ook in PDF formaat downloaden.

Artikel 1 – Definities

1.1 Huurder: De (rechts)persoon met wie Dutch Frogs een Overeenkomst tot levering van een overeengekomen oplossing heeft gesloten.
1.2  Opdrachtgever: De (rechts)persoon met wie Dutch Frogs een Overeenkomst heeft gesloten ten bate van vooraf overeengekomen diensten.
1.3 Diensten: De door Dutch Frogs te verlenen diensten zoals beschreven op http://dutchfrogs.eu/diensten
1.4 Oplossingen: De door Dutch Frogs te verlenen oplossingen zoals beschreven op http://dutchfrogs.eu/oplossingen, waaronder het verschaffen van toegang tot en gebruik van het CMS Systeem via een browser met het doel de Webshop/Website op te zetten en te onderhouden, inclusief de hosting van de Webshop/Website.
1.5 Gebruikersnaam: De gebruikersnaam met bijbehorende toegangscode waarmee Huurder/Opdrachtgever toegang krijgt tot de oplossing.
1.6 Dutch Frogs: De vennootschap onder firma Dutch Frogs, gevestigd en kantoorhoudende te Beverwijk.
1.7 Overeenkomst: De overeenkomst (inclusief deze Algemene Voorwaarden) tussen Dutch Frogs en Huurder/Opdrachtgever/Opdrachtgever op grond waarvan Dutch Frogs aan Huurder/Opdrachtgever/Opdrachtgever de oplossing/dienst verleent.
1.8 Systeem: Door Dutch Frogs beheerde apparatuur, programmatuur (waaronder mede begrepen de programmacode voor het opzetten en onderhouden van een Webshop), schrijfruimte en de Website waarmee zij aan Huurder/Opdrachtgever de Diensten verleent conform specificaties zoals beschreven op http://dutchfrogs.eu/oplossingen/webshops/webshop-functionaliteiten.
1.9 Webshop: De door Huurder beheerde webshop, bestaande uit bestanden met productgegevens waarmee deze Webshop kan worden gegenereerd en waarin klanten het aanbod van producten en diensten kunnen zoeken, raadplegen en deze producten en diensten kunnen bestellen.
1.10 Website: De door Huurder beheerde website, bestaande uit bestanden met productgegevens waarmee deze Website kan worden gegenereerd en waarin klanten het aanbod van producten en diensten kunnen zoeken, raadplegen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Dutch Frogs en Huurder/Opdrachtgever.Opdrachtgever.
2.2 De toepasselijkheid van algemene of specifieke voorwaarden van Huurder/Opdrachtgever/Opdrachtgever of van derden wordt door Dutch Frogs uitdrukkelijk van de hand gewezen. Bedingen die afwijken van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze door partijen schriftelijk zijn overeengekomen.
2.3 Dutch Frogs is gerechtigd de inhoud van deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail bekendgemaakt en treden veertien (14) dagen na bekendmaking in werking, of op een andere datum die in de bekendmaking is vermeld.
2.4 Indien Huurder/Opdrachtgever/Opdrachtgever de wijzigingen in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft hij het recht de Overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden op te zeggen zonder dat Dutch Frogs tot vergoeding van kosten of schade is gehouden. Dutch Frogs factureert haar oplossingen per jaar vooruit tenzij anders overeengekomen. Dutch Frogs heeft geen verplichting om bij ontbinding pro rato tot restitutie over te gaan.

Artikel 3 – Totstandkoming Overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen van Dutch Frogs zijn vrijblijvend en kunnen binnen twee werkdagen na kennisneming van de aanvaarding van het aanbod worden herroepen, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.
3.2 De Overeenkomst tussen Dutch Frogs en Huurder/Opdrachtgever komt tot stand door ondertekening van de vooraf gestuurde offerte alsmede een duidelijk akkoord als zodanig via e-mail.
3.3 Dutch Frogs heeft het recht zonder opgaaf van reden een potentiële Huurder/Opdrachtgever te weigeren.

Artikel 4 – Rechten en verplichtingen Dutch Frogs

4.1 Dutch Frogs spant zich in om de Diensten continu ter beschikking te stellen maar garandeert niet dat de Diensten te allen tijde beschikbaar zijn.
4.2 Dutch Frogs is niet betrokken bij de verkoop van producten en diensten die worden aangeboden in de Webshop/Website. Dutch Frogs is dan ook niet verantwoordelijk voor het assortiment, Foto’s,  de kwaliteit van de aangeboden producten en diensten, reclame, en de afhandeling van de verkoop zoals betaling en levering.
4.3 Dutch Frogs heeft de verplichting support te verlenen voor het verhelpen van problemen van bestaande functionaliteiten/instellingen en aanpassen van instellingen van de webshop. In deze aanpassingen zijn tevens opgenomen kleine tekstuele aanpassingen. Deze verplichtingen vallen onder de algemeen support verplichtingen van Dutch Frogs. Onder deze verplichtigingen vallen niet het implementeren of ontwikkelen van nieuwe functionaliteiten/modules als aangegeven in lid 4.4.
4.4 Dutch Frogs kan de Oplossingen mogelijk uitbreiden met modules/maatwerk die nieuwe functionaliteiten bevatten. Modules/maatwerk die aan huurders tegen betaling worden aangeboden, vallen niet automatisch onder de reikwijdte van de overeenkomst. Indien Huurder gebruik wenst te maken van deze modules/maatwerk, dient zij hierover nadere afspraken te maken met Dutch Frogs. Dutch Frogs heeft de verplichting support te verlenen voor het verhelpen van problemen van de door Dutch Frogs geleverde modules/maatwerk.
4,5 Dutch Frogs kan eventueel na overleg door huurder aangeleverde modules en/of code in de webshop verwerken. Support is uitgesloten op deze door Huurder aangeleverde modules/meerwerk.
4.6 Dutch Frogs behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de Oplossingen/Diensten. Dutch Frogs zal zich inspannen om wijzigingen die een beperking van de kernfuncties van de Diensten inhouden vooraf, met inachtneming van een redelijke termijn, te melden, tenzij dit redelijkerwijs of technisch niet mogelijk is.
4.7 Indien Huurder/Opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een wijziging van de Diensten zoals genoemd in het voorgaande lid, is Huurder/Opdrachtgever gerechtigd binnen dertig (30) werkdagen na de kennisneming daarvan de Overeenkomst schriftelijk of per e-mail op te zeggen.
4.8 Gedurende de looptijd van deze overeenkomst heeft Dutch Frogs het recht om op de Webshop/Website, en in de via het Systeem verzonden e-mailberichten naar kopers, de volgende hyperlink en/of plaatje op te nemen: ‘WEBSHOP BY DUTCH FROGS. Dit recht kan eventueel worden afgekocht danwel worden verwijderd na schriftelijk akkoord van Dutch Frogs.

Artikel 5 – Rechten en verplichtingen Huurder/Opdrachtgever

5.1 Huurder verkrijgt hierbij het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht om via de door haar te verzorgen apparatuur en programmatuur de Oplossing te gebruiken voor het opzetten van Webshop en of Websites zoals beschreven op http://dutchfrogs.eu/oplossingen.
5.2 Huurder is verantwoordelijk voor alle gebruik van de Oplossingen.
5.3 Huurder is zelf verantwoordelijk voor het op de juiste wijze maken van backups van eigen gegevens die worden gebruikt voor het opzetten en onderhouden van de Webshop.
5.4 Huurder/Opdrachtgever dient bij het aangaan van de Overeenkomst de juiste, actuele en volledige (adres)gegevens te verschaffen welke aan Huurder/Opdrachtgever worden gevraagd. Huurder/Opdrachtgever dient wijzigingen in deze (adres)gegevens zo spoedig mogelijk schriftelijk via email door te geven.
5.5 Huurder/Opdrachtgever dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de Diensten/Oplossingen en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen door Dutch Frogs mag worden verwacht van een zorgvuldig relatie. In het bijzonder zal Huurder bij het gebruik van de Oplossingen:
(a) geen gegevens plaatsen op het Systeem die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden;
(b) geen producten of diensten aanbieden die gestolen zijn, in strijd zijn met wettelijke bepalingen of anderszins inbreuk maken op rechten van derden;
(c) geen gegevens verspreiden die in strijd zijn met wettelijke bepalingen, de openbare orde en de goede zeden;
(d) niet opzettelijk virussen of andere programma’s verspreiden of laten verspreiden die schade toe kunnen brengen aan apparatuur, programmatuur of gegevens van derden;
(e) zich geen toegang (trachten te) verschaffen tot computers of computersystemen waarvoor hij niet geautoriseerd is (‘hacken’);
(f) geen op het Systeem geplaatste gegevens van andere gebruikers van de Oplossingen veranderen, wissen of onbruikbaar maken of gegevens aan die gegevens van derden toevoegen zonder toestemming van de desbetreffende derde;
(g) niet op een zodanige wijze gebruikmaken van de Oplossingen dat daardoor de juiste werking daarvan wordt verhinderd, dan wel dat hierdoor schade of hinder aan andere gebruikers van de Diensten kan worden toegebracht;
(h) zich onthouden van het op enigerlei wijze ter beschikking stellen van zijn Gebruikersnaam of (een deel van) de Diensten aan derden. Huurder/Opdrachtgever zal zijn Gebruikersnaam strikt persoonlijk en geheim houden;
(i) alle aanwijzingen van Dutch Frogs die worden gegeven in verband met het gebruik van haar Oplossingen opvolgen.
5.6 Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst behoudt Dutch Frogs zich het recht voor haar verplichtingen jegens Huurder/Opdrachtgever op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden indien deze handelt, of redelijkerwijs wordt vermoed te handelen in strijd met artikel 5.5, zonder dat Dutch Frogs tot enige schadevergoeding is gehouden.
5.7 Indien een Huurder/Opdrachtgever door een derde partij een security check wil laten uitvoeren is dit mogelijk, maar moet de datum en het tijdstip van deze check afgestemd worden met Dutch Frogs.

Artikel 6 – Prijzen en betaling

6.1 Tenzij op http://dutchfrogs.eu anders is vermeld, zijn alle prijzen en tarieven in euro’s en exclusief BTW en andere overheidsheffingen.
6.2 Omdat de Dienst en/of Oplossing voor een vooraf vastgestelde en akkoord bevonden overeengekomen periode betreft heeft Huurder/Opdrachtgever, na betaling, niet meer de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Alle facturen zullen door Huurder/Opdrachtgever binnen veertien (14) dagen na factuurdatum worden voldaan.
6.3 Indien het op http://dutchfrogs.eu/oplossingen/webshops/webshop-functionaliteiten aangegeven opslag en/of dataverkeer wordt overschreden, kan Dutch Frogs voor deze overschrijding extra kosten in rekening brengen. Het meenemen van niet gebruikte opslag en/of dataverkeer naar de volgende kalendermaand is niet mogelijk.
6.4 Dutch Frogs is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijs aan te passen door middel van een e-mail aan Huurder/Opdrachtgever met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen.
6.5 Indien Huurder/Opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een door Dutch Frogs kenbaar gemaakte aanpassing van de prijs, is Huurder/Opdrachtgever gerechtigd binnen dertig (30) werkdagen na de kennisgeving daarvan de Overeenkomst schriftelijk of per e-mail op te zeggen tegen de in de kennisgeving van Dutch Frogs genoemde datum waarop de prijsaanpassing in werking zou treden. Dutch Frogs factureert haar oplossingen per jaar vooruit tenzij anders overeengekomen. Dutch Frogs heeft geen verplichting om bij ontbinding pro rato tot restitutie over te gaan.
6.6 Indien Huurder/Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal Huurder/Opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien Huurder/Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval Huurder/Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag.
6.7 Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst, is Dutch Frogs bij gebreke van tijdige betaling gerechtigd de Dienst op te schorten zonder jegens Huurder/Opdrachtgever tot enige vergoeding van kosten of schade gehouden te zijn.

Artikel 7 – Intellectuele eigendomsrechten

7.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Diensten berusten bij Dutch Frogs respectievelijk bij haar licentiegevers.
7.2 Huurder/Opdrachtgever verkrijgt, voor zover noodzakelijk voor gebruikmaking van de Diensten, een niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot deze intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 8 – Privacy

8.1 Huurder/Opdrachtgever stemt in met en geeft toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens zoals neergelegd in het privacy statement van Dutch Frogs. (http://dutchfrogs.eu/privacy-verklaring)

Artikel 9 – Duur en beëindiging

9.1 De Overeenkomst voor geleverde Oplossingen wordt aangegaan voor de duur van 36 maanden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
9.2 Indien Huurder/Opdrachtgever de Overeenkomst na deze periode wenst te beëindigen, dient Huurder/Opdrachtgever dit drie (3) maanden voor einddatum schriftelijk te overleggen.
9.3 Indien Huurder/Opdrachtgever kiest voor voortzetting van de Overeenkomst wordt de Overeenkomst, verlengd met een periode van telkens twaalf (12) maanden.
9.4 Indien Huurder/Opdrachtgever de Overeenkomst na gestelde periode wenst te beëindigen, dient Huurder/Opdrachtgever dit drie (3) maanden voor einddatum schriftelijk te overleggen.
9.5 Indien Huurder/Opdrachtgever niet binnen gestelde opzegtermijn van drie (3) maanden de Overeenkomst schriftelijk of via email beëindigt, zal de Overeenkomst automatisch met twaalf (12) maanden worden geprolongeerd. Na deze periode is lid 9.4 van kracht.
9.6 Dutch Frogs en Huurder/Opdrachtgever zijn bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst schriftelijk of per e-mail te ontbinden en zonder daarbij gehouden te zijn tot enige vergoeding van kosten of schade in de volgende gevallen;
(a) indien de andere partij haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
(b) Huurder/Opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend;
(c) Huurder/Opdrachtgever onder curatele of bewind is gesteld, dan wel Dutch Frogs haar activiteiten staakt of liquideert.
9.7 Ongeacht het overige bepaalde in deze Overeenkomst zullen de volgende verplichtingen na het einde van deze Overeenkomst doorlopen:
(a) openstaande betalingen;
(b) intellectuele eigendomsrechten;
(c) aansprakelijkheid.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid en overmacht

10.1 Dutch Frogs is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Huurder/Opdrachtgever of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade en immateriële schade als gevolg van het gebruiken of niet-gebruiken van de Oplossingen en of Diensten.
10.2 Dutch Frogs is nimmer aansprakelijk voor inbreuk op intellectuele eigendomsrechten indien, volgens de Huurder, een algemene Dutch Frogs layout te veel overeenkomsten vertoont met de layout die door de Huurder is gemaakt.
10.3 De aansprakelijkheid van Dutch Frogs jegens Huurder/Opdrachtgever, uit welken hoofde dan ook, is beperkt tot de door Huurder/Opdrachtgever op grond van de Overeenkomst verschuldigde vergoeding voor een periode van zes (6) maanden voorafgaand aan het moment waarop de schade is ontstaan.
10.4 Huurder/Opdrachtgever zal Dutch Frogs en door haar ingeschakelde derden vrijwaren voor alle aanspraken van derden terzake van aansprakelijkheid, schade en kosten, ontstaan als gevolg van of verband houdende met het gebruiken of niet-gebruiken door Huurder/Opdrachtgever van de Oplossingen en of Diensten.
10.5 De vorige leden van dit artikel zijn niet van toepassing indien en voorzover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Dutch Frogs of haar hoogste leidinggevend personeel.
10.6 Dutch Frogs is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van externe hostingproviders en toeleveranciers van Dutch Frogs en onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen.
10.7 Wanneer de overmachtsituatie langer dan zestig (60) dagen heeft geduurd, heeft Huurder/Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst door schriftelijke ontbinding of ontbinding per e-mail te beëindigen zonder dat Dutch Frogs tot enige vergoeding van kosten of schade is gehouden.

Artikel 11 – Varia, toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
11.2 Voor zover door nationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven is de rechter te Haarlem bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met Overeenkomst tussen partijen.
11.3 Huurder/Opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dutch Frogs aan een derde, waaronder mede entiteiten binnen het concern waar Huurder/Opdrachtgever onderdeel van is moet worden verstaan, over te dragen. Dutch Frogs is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan derden. Huurder/Opdrachtgever verleent reeds nu voor alsdan zijn instemming met een dergelijke overdracht. In het geval van een dergelijke overdracht heeft Huurder/Opdrachtgever, indien hij zich hier niet in kan vinden, het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk of per e-mail op te zeggen.
11.4 Indien een of meerdere bepalingen van deze Overeenkomst nietig of vernietigbaar zijn laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Voor meer informatie:

Dutch Frogs
Hans van Kilsdonklaan 33
1948BB Beverwijk
070-711 22 99
info@dutchfrogs.eu
http://dutchfrogs.eu